دوباره صحن چشم ما بارونه(زمینه)-کربلایی مهدی رعنایی
شیعم شیعه حیدر کرارم(شور)-کربلایی مهدی رعنایی
منو یه بار بردی حرم دیوونه کردی(شور)-کربلایی مهدی رعنایی
با علی غیر ممکنه ممکن(شور)-کربلایی مهدی رعنایی