دردای من دوا میشه کربلا(زمینه)-سید علی مومنی

تورو میخوام دیگه هیچی(زمینه)-سید علی مومنی

روی پر جبریل بودم که مرا برد(رجز و ذکر)-سید علی مومنی

قربونت میرم حسین نگی قربونی نداری(شور)-سید علی مومنی

عجب غوغایی کردی حسین(شور)-سید علی مومنی

ساقه ما ریشه ما با علیست(رجز و ذکر)-سید علی مومنی

امشب صدای ناله مولا نیامد(واحد)-سید علی مومنی

لب تشنه میروی ز برم صبر میکنم(واحد)-سید علی مومنی

سپر کردی به تیغ و تیر و نیزه پیکر خود را(شور)-سید علی مومنی

زلف بر باد نده تا ندهی(روضه)کربلایی سید علی مومنی

حسین جانم حسین جانم(شور)-سید علی مومنی

گلی گم کرده ام میجویم اورا(شور)-سید علی مومن