هیئت پرچمداران تهران

روضه اول مجلس-کربلایی سیدجواد چیذری

لبیک یانقی ذکرهمه عالم و آدم(زمینه)-کربلایی مهرداد صائمی

اسم نقی برا من عین نیازه(تک)-کربلایی مهرداد صائمی

دیگه فکرنکنم آقاقسمتم بشه(شور)-کربلایی مهرداد صائمی

هرکه یک دفعه این سفره مهمان می شود(شور)-حاج محسن صائمی

همه میدونن ای ارباب منم من غلامت(شور)-حاج محسن صائمی

آخردل من ازغمت آواره صحراشود(واحد)-حاج محسن صائمی

غیرهیئت جایی نشناسم دیگر(واحد)-کربلایی سیدجواد چیذری

شراب چشمانت ساقی دل منو ویران کرده(واحد)-کربلایی مهردادصائمی

یک زینب و یک کاروان(سبک بسیارمحزون)-حاج محسن صائمی

گلی گم کرده ام می جویم اورا(لطمه زنی)-حاج محسن صائمی

روضه آخرمجلس-کربلایی محسن صائمی