قسمت اول / روضه هیئت روضه العباس(ع)تهران

اگر بدونی چه قافله ای داره میره(روضه)-حاج حسین سیب سرخی

دیدم هزار کعبه خدا خلق می نمود(زمینه)-حاج حسین سیب سرخی

سلام ما به ناله های مادرش(شور)-حاج حسین سیب سرخی

 آقام آقام حسین(شور)-حاج حسین سیب سرخی

اینجای بجای این که برات دعا کنن(سنگین)-حاج حسین سیب سرخی

من مست ولایت(واحد)-کربلایی عباس سیب سرخی

از عالم سری حسین(تک)-حاج حسین سیب سرخی

 من اومدم بشم فدای تو حسین(شور)-حاج حسین سیب سرخی

کرببلارویایی رویاییی(شور)-حاج حسین سیب سرخی

ساربان تند نران که من چنان(شور-روضه)-حاج حسین سیب سرخی

حاج حسین سیب سرخی